• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 

Rīgas Anniņmuižas vidusskola projektā ir iesaistīta kopš 2017./2018.m.g.

Projekta ietvaros tiek realizēti atbalsta pasākumi kā individuālas mācību priekšmetu konsultācijas.

Galvenais projekta fokuss - veidot atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Projekta mērķgrupa Rīgas Anniņmuižas vidusskolā: 5.- 12.klašu skolēni.

Projekta īstenošanas laiks: 01.2017. – 12.2022.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs – mācību priekšmeta skolotājs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs);
 • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.

Kas jādara, lai saņemtu atbalstu?

 1. Jāinformē, ka nepieciešams atbalsts:
  1. jāvēršas pie klases audzinātāja, kurš nodos informāciju skolas Projekta “Pumpurs” koordinatoram;
  2. ja nepieciešams individuāls konsultatīvais atbalsts kādā no mācību priekšmetiem, jāvēršas pie mācību priekšmeta skolotāja, kurš sazināsies ar skolas Projekta “Pumpurs” koordinatoru;
  3. jāvēršas pie skolas Projekta “Pumpurs” koordinatora – skolas direktora vietnieka Aelitas Rožukaites – Ivanovas.
 2. Jāiesniedz apliecinājums par atļauju sniegt atbalstu:
  1. Nepilngadīgiem jauniešiem – vecāku atļauja;
  2. Pilngadīgiem jauniešiem – pilngadīga izglītojamā piekrišana.
 3. Skolas Projekta koordinators vēršas pie projektā iesaistītajiem projekta pedagogiem, atkarībā no sniedzamās palīdzības specifikas, lai vienotos par palīdzības sniegšanu skolēnam.
 4. Tiek izstrādāts Individuālā atbalsta plāns (IAP), kurā tiek paredzēts, kāda veida atbalsts un cik lielā apjomā tiks sniegts.
 5. Skolēns tiekas ar konsultāciju sniedzēju, paraksta vienošanos ar izglītojamo par atbalsta sniegšanu un saņemšanu; vienojas par konsultāciju dienām un laikiem, telpu.
 6. Skolēns, balstoties uz vienošanos, apmeklē konsultācijas.

Vairāk informācijas projekta "Pumpurs" mājas lapā.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

 pumpurs

Sistēmisko atbalsta pasākumu ietvaros projekta SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) pārstāve 2022. gada 5.decembrī novadīja supervīziju Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pedagogiem un IAP sagatavotājiem.

Supervīzijas laikā speciālista vadībā skolotājiem bija iespējams saņemt konsultatīvo atbalstu ar profesionālo darbību saistītos jautājumos: stresa un izdegšanas mazināšana, sadarbības veidošana ar projektā iesaistītajiem audzēkņiem, darba stratēģijas, dažādi ar darbu saistīti emocionāli jautājumi u.c. Tā kā supervīzija notiek grupā, tā ir arī lieliska iespēja stiprināt skolas personālu kā komandu un veicināt savstarpējo sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai.

Supervzija 005 1