• Rīgas Anniņmuižas vidusskola
  Rīgas Anniņmuižas vidusskola

 MISIJA

 • Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu kvalitatīvu mācību procesu izglītojamā personības izaugsmei.

VĪZIJA

 • Vieta, kur veidojas brīva, sociāli aktīva personība, kas būtu spējīga uz pašattīstību, pašizglītošanos un pašrealizēšanos daudznacionālā vidē, saglabājot etnisko pašapziņu.

VĒRTĪBAS

 • Jaunrade, fantāzija, mīlestība, atbildība.

 

GALVENIE UZDEVUMI

 • Īstenot izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei.
 • Izvēlēties kompetencēs balstītas mācīšanas un mācīšanās darba metodes un formas.
 • Sekmēt izglītojamo pilsonisko un patriotisko audzināšanu
 • Īstenot interešu izglītības programmas, kas veicinātu izglītojamos būt aktīviem un radošiem ārpusstundu nodarbībās.
 • Pilnveidot karjeras izglītību.
 • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) ar mērķi veicināt līdzatbildību par izglītojamo sasniegumiem, sniegt konsultatīvo atbalstu.
 • Racionāli izmantot skolai piešķirtos budžeta līdzekļus.